Deputatie tikt Islamitische Gemeenschap Yavuz Sultan Selim op de vingers na interpellatie door provincieraadslid Kurt Moens (N-VA)

Op 29 oktober 2013

ln de Provincieraad van woensdag 9 oktober 2013 werd de Jaarrekening 2012 van de islamitische Gemeenschap Yavuz Sultan Selim gunstig geadviseerd.

Tijdens de Commissievergadering, voorafgaand aan de bespreking in de Provincieraad, stelde de heer Kurt Moens van de N-VA-fractie evenwel een vraag met betrekking tot het taalgebruik op de website van uw islamitische Gemeenschap.

De heer Moens had namelijk vastgesteld dat deze website enkel in het Turks was opgesteld en vroeg zich af of dit niet strijdig is met de taalwetgeving.

Tijdens de Provincieraad van 9 oktober 2013 werd deze vraag door de N-VA- fractie herhaald, waarna Gedeputeerde Dauwe heeft geantwoord dat er een brief zou worden gericht aan deze islamitische Gemeenschap, waarin zij zou worden gewezen op een aantal verplichtingen ter zake.

 De taalwetgeving is opgenomen in het Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 betreffende de coördinatie van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Uit de adviezen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (V,C.T.), die waakt over de toepassing van de taalwetgeving, en uit de rechtsleer blijkt dat er 2 criteria spelen bij de afbakening van het karakter van een "openbare dienst": een opdracht vanwege de overheid en een taak die het algemeen belang raakt. Hierbij is het belangrijk om na te gaan of de overheid een rol heeft gespeeld in het verlenen van een opdracht van openbaar nut aan de dienst in kwestie

. Dit geldt des te meer wanneer deze vzw is onderworpen aan een vorm van bestuurlijk toezicht.

 Gevolg hiervan is dat de islamitische Gemeenschap Yavuz Sultan Selim onderworpen is aan de taalwetgeving. wat betekent dat zij in haar betrekkingen met de Provincie Oost-Vlaanderen, in haar berichten, mededelingen en formulieren voor het publiek, in haar betrekkingen met particulieren en in haar akten, getuigschriften, machtigingen, verklaringen en vergunningen met betrekking tot particulieren steeds het Nederlands moet gebruiken.

Bovendien was het gebruik van het Nederlands een van de erkenningsvoorwaarden die destijds werden getoetst bij het onderzoek van de aanvraag tot erkenning van de islamitische Gemeenschap Yavuz Sultan Selim

Concreet betekent dit dat alle teksten op deze website, strikt juridisch gezien, in het Nederlands moeten zijn, precies omdat het Nederlands in het Nederlands taalgebied de enige bestuurstaal is. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is