Onenigheid in de deputatie zorgt voor een schorsing van de raad

Op 4 april 2014

Op de provincieraad van woensdag 19 februari ll. werd de goedkeuring van de meerjarenplannen 2014 – 2019 van de Islamitische gemeenschappen Ensarija te Gent en Yavuz Sultan Selim te Ledeberg uitgesteld. N-VA provincieraadslid Kurt Moens signaleerde dat de website van beide gemeenschappen niet conform de afsprakennota en de taalwet was. Op de provincieraad van 26 maart ll. leidde dit punt tot onenigheid binnen de deputatie en een tijdelijke schorsing van de raad. ‘Een vreemd schouwspel’, aldus Kurt Moens. ‘Is het niet logisch dat burgers zich houden aan de afspraken?’.

Afspraken zijn er om te worden nageleefd

Het was Kurt Moens die in het najaar de kat de bel aanbond. Hij stelde immers vast dat de Islamitische gemeenschappen Ensarija te Gent en Yavuz Sultan Selim te Ledeberg niet beschikken over een Nederlandstalige webstek. In de voorwaarden van de afsprakennota tussen de desbetreffende gemeenschappen en het provinciebestuur wordt dit echter uitdrukkelijk opgenomen. De bevoegde gedeputeerde erkende het probleem en beloofde om actie te ondernemen en beide gemeenschappen via een schrijven op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

De agendering van de meerjarenplannen 2014 – 2019 van beide gemeenschappen op de raad van 19 februari 2014 was een gelegenheid om na te gaan of beide gemeenschappen daadwerkelijk actie hadden ondernomen. Niets was echter minder waar. Opnieuw erkende de deputatie het niet naleven van de voorwaarden en men stelde voor om beide punten uit te stellen en opnieuw een brief te richten aan beide gemeenschappen.

Een maand later kunnen nog geen resultaten worden voorgelegd, integendeel. Ensarija haalde de webstek offline en berichtte daags voordien om werk te maken van een Nederlandstalige versie. Yavuz Sultan Selim geeft aan geen actie te ondernemen, omdat de webstek de facto wordt beheerd door een andere organisatie.
Voor de N-VA zijn de taalwet en de afsprakennota geen vodje papier. Vandaar vraagt de N-VA dat de betrokken gemeenschappen zich in orde stellen met de voorwaarden van de afsprakennota en de taalwetgeving respecteren. In artikel 67 van de afsprakennota staat immers uitdrukkelijk dat de vereniging ‘in haar betrekkingen met particulieren (…) steeds het Nederlands gebruikt’. In de samenleving zijn er spelregels en die dienen te worden gerespecteerd.

Een koerswijziging op 15 minuten

Tijdens de bespreking werd duidelijk dat de meerderheid het niet eens was. Dit werd nog maar eens pijnlijk duidelijk op de raad toen de bevoegde gedeputeerde voorstelde om het meerjarenplan van Yavuz Sultan Selim niet goed te keuren. Dit was echter niet naar de zin van de meerderheid waarbij onmiddellijk een schorsing werd gevraagd. Binnen dit kwartier werd een pijnlijke bocht van 180° gemaakt. De meerderheid keurde daarop beide plannen goed.

‘Dit is onbegrijpelijk’ reageerde N-VA fractievoorzitter Andries Gryffroy. ‘Na diverse aanmaningen is het belangrijk om effectief de daad bij het woord te voegen. Wat is het nut van een provincieraad als gemaakte afspraken niet moeten worden nageleefd? Op die manier herleidt men de provincieraad tot een poppenkast. Deze concrete dossiers bewijzen de nutteloosheid en stellen de pertinente vraag of de provincies als politiek niveau niet beter wordt afgeschaft’.

Tevens verwees de meerderheid naar hiaten in de Vlaamse regelgeving om efficiënt te kunnen optreden. ‘Een opmerkelijke tussenkomst aangezien gewezen Vlaams minister Keulen de auteur is van de tekst’, repliceerde Andries Gryffroy.

Dialoog stimuleren
‘De N-VA staat voor een inclusieve samenleving waar de diverse gemeenschappen effectief samenleven. De communicatie in het Nederlands is een essentiële voorwaarde om de dialoog te stimuleren’, aldus Kurt Moens. Vandaar vinden wij het belangrijk dat men het Nederlands hanteert als contacttaal.

De sp.a fractie ziet geen graten in dit dossier en geeft aan dat conform de afsprakennota de geloofsgemeenschappen niet verplicht worden om een webstek te beheren. ‘Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop’, reageert Kurt Moens. ‘Er is nog altijd zoiets als de letter en de geest van de wet. De oplossingen die men aanreikt bewijzen dat men terugplooit op zichzelf en de eigen geloofsgemeenschap. Men bouwt als het ware een linguïstische muur. Dit getuigt niet van goodwill om de dialoog met alle burgers, en dus niet enkel de eigen gemeenschap, aan te gaan’.

‘Als men het ‘wij en zij’ denken wil doorbreken, dan is het belangrijk dat er een wederzijdse communicatie is. Dit gaat over integratie en het actief meewerken aan de samenleving waar wij allen deel van uitmaken. De N-VA fractie wil in deze een correct signaal geven’, besluit Kurt Moens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is