Programma

Op 14 oktober 2012 werd N-VA in Evergem de grootste partij met 33,6% van de stemmen.

We kregen de verantwoordelijkheid om de leiding van de gemeente te nemen.

De voorbije jaren hebben we ontzettend ons best gedaan en konden we samen met anderen heel wat realiseren.

Onze gemeente is een aangename plek om te wonen, te werken en te ontspannen.

De gemeentemonitor geeft mooie cijfers voor onze gemeente: 94% van de Evergemnaren woont graag in de gemeente, 82% van de Evergemnaren is tevreden over de gemeente en 69% is fier Evergemnaar te zijn.

Maar het werk is niet af!

 

We dromen van een gemeente waar alle inwoners tevreden zijn en elkaar graag zien.

Onze prioriteiten zijn en blijven ook de komende bestuursperiode:

  • veiligheid, zowel in het verkeer als door een uitbreiding van de politiecapaciteit;
  • een kwaliteitsvolle dienstverlening voor jong en oud, waarbij iedereen mee telt;
  • leefbare dorpskernen, met bijzondere aandacht voor de leefbaarheid van onze kanaaldorpen Rieme, Doornzele, Kerkbrugge- Langerbrugge en met voldoende openbaar groen;
  • ruimte om te ondernemen en ondersteunen van vrijwilligers die initiatieven nemen voor hun buurt, hun dorp of hun vereniging;
  • gezonde financiën zonder verhoging van de gemeentebelastingen.

Als we de kans krijgen, dan willen we de gemeente verder besturen met jeugdig enthousiasme, met kennis van zaken en met een warm hart voor elk van jullie!

We wensen jullie veel leesplezier.

Vriendelijke groeten en tot uw dienst,

 

Uw burgemeester

Joeri DE MAERTELAERE

GEZOND FINANCIEEL BELEID ZONDER VERHOGING VAN DE BELASTINGEN

De voorbije jaren zijn meer dan 10 miljoen EUR leningen terugbetaald zonder dat er nieuwe leningen zijn opgenomen.
De schuldgraad per inwoner is de laagste in de ganse regio.

De belastingdruk is de voorbije jaren gedaald en er is een gunstig fiscaal klimaat om nieuwe investeringen aan te trekken.

Die gezonde financiële situatie creëert beleidsruimte om een aantal gerichte investeringen te doen.

Maar we houden ook de komende jaren de uitgaven onder controle.

Het is een engagement van N-VA om ook de komende jaren de gemeente financieel gezond te houden zonder belastingverhoging.

DIENSTVERLENING OP MAAT

We willen het digitaal aanbod uitbreiden en laagdrempelig maken (met bijzondere inspanningen naar senioren).

Voor eenvoudige zaken moeten onze inwoners in de toekomst niet meer zelf naar het gemeentehuis komen.
Ze kunnen dit zelf thuis van op de computer regelen, 24 uur op 24.

 

Naast het inzetten op dit digitaal aanbod willen we ook sterk inzetten op het persoonlijk contact.

We vermijden wachtrijen in het gemeentehuis door te werken op afspraak.

Voor mensen met een beperking of voor inwoners die minder mobiel zijn, zullen onze diensten indien noodzakelijk aan huis gaan.

 

Het gemeentehuis moet nog meer een open huis zijn, met een klantencontactcenter en met ruimere openingsuren van 8 uur ’s morgens doorlopend over de middag tot 17 uur.

Op dinsdagavond zijn de diensten open tot 19u30.

 

De zittingen van de gemeenteraad zijn rechtstreeks vanuit de huiskamer te volgen via livestream?

 

De dienstverlening en de openingsuren in de administratieve centra van Sleidinge en Ertvelde blijven behouden.

 

Neutraliteit van de dienstverlening.  Gemeentepersoneel dat in contact komt met het publiek mag geen uiterlijke tekenen van godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke overtuigingen dragen.

VERKEERSVEILIGHEID IS TOPPRIORITEIT

OPENBARE WERKEN

 

Bij de herinrichting van straten moeten er waar mogelijk telkens gescheiden fietspaden komen.

 

- dorpskernherinrichting Rieme, Kanaalstraat en alle zijstraten, met inbegrip van Riemewegel en aanpak van de nog niet heraangelegde stukken van het fietspad Riemesteenweg;

 

- Droogte (2,8 kilometer wegenis, apart fietspad, riolering);

 

- Buntstraat- Westbeke (wegenis en riolering);

 

- Daasdonk- Bosstraat;

 

- Doornzele- Hoeksken;

 

- Dellaertsdreef- Kortendam;

 

- Langendam (heraanleg van de wegenis met een gescheiden fietspad, riolering);

 

- Vaartstraat- West (apart fietspad) + dossier Aquafin voor riolering in Vaartstraat- West en Guldensporenlaan + snelheidsremmende maatregelen Oude Burggrave- Kluizendorpstraat.

 

- Elslo kant Kerkbrugge (fietspad + riolering);

 

- N456 Sleidinge (Hooiwege- Zwaantje- Singel) naar Lembeke (samenwerkingsovereenkomst AWV), wegeninrichting + gescheiden fietspad;

 

- N458 Stoepestraat (weginrichting + gescheiden fietspad);

 

 

De verbinding tussen het ovaal van Wippelgem en het te realiseren rond punt op de Noordlaan zal in het voorjaar 2019 klaar zijn.

 

Als gemeente willen we in de nabijheid van het ovaal van Wippelgem een carpoolparking laten realiseren.

 

Tussen de wijk Eenaamse en het drukke verkeer langs de Noordlaan willen we in de toekomst een groene buffer realiseren.

 

 

GEEN DOORGAAND VRACHTVERKEER IN DE WOONSTRATEN

In Rieme was er de vrachtwagensluis en zal het vrachtwagenverkeer in de toekomst uit de woonstraten weg blijven nu het Hollands Complex klaar is en de werken aan de kanaalweg N474 gestart zijn.

 

In Wippelgem en Evergem is er een tonnagebeperking.
 

In Belzele vermijden we doorgaand vrachtverkeer en is de Buntstraat een veilige woonstraat door het knippen van het verkeer.

 

In Langerbrugge is de dorpskern voor een groot deel ontlast door de nieuwe verbinding tussen kanaalweg en de Gentweg en door de portiek ter hoogte van de Kluizensesteenweg.

 

Dit beleid zullen we consequent verder zetten.

 

Ook in Kluizen komt er een tonnagebeperking van zodra de verbinding van het ovaal van Wippelgem naar de N458 (Noordlaan) klaar is.

 

In Doornzele voeren we een tonnagebeperking in vanuit de kanaalweg N474 naar Doornzele- dries

 

 

VOORRANG VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

Het vergt een mentaliteitswijziging om de zwakke weggebruiker inzake mobiliteit voortaan centraal te plaatsen. Bij de herinrichting van straten moeten er waar mogelijk telkens gescheiden fietspaden komen.

 

Vanuit veiligheidsoogpunt moeten voor N-VA bij de start van de werken aan de R4 eerst de fietsverbindingen gedaan worden:

- fietsbrug aan de Hoogstraat over de R4 en spoorlijn 55;  

- fietsbrug tussen Beekstraat Wippelgem en Walgracht Doornzele is een belangrijke woon- werkverbinding naar de Nest en de Kluizendokken;

- fietstunnel onder de R4 tussen Drogenbroodstraat en Kerkbruggestraat;

 

Realisatie van de fietssnelwegen langs de spoorlijn 58 (zowel richting Waarschoot als richting Gent) en de Ringvaart (langsheen Durmakker);

 

Dorpskernen op maat van fietsers en voetgangers hebben veel voordelen: efficiënt gebruik van beschikbare ruimte, meer leven op straat, meer sociale controle, meer verkeersveiligheid, properder lucht en een verbetering van de algemene levenskwaliteit: meer dan ooit willen we inzetten op veilige schoolroutes en schoolomgevingen (route2school), de inrichting van schoolstraten (ondermeer proefproject in Evergem- centrum: Bibliotheekstraat, Ommegangstraat, Schepenhuisstraat) en veilig feesten, in het bijzonder de veiligheid van de zwakke weggebruiker bij de organisatie van fuiven.

 

De veiligheid aan de oversteekplaats van de N456 Christoffelweg ter hoogte van het Grossenknetenpark en Bibliotheekstraat is een blijvende zorg.
We dringen bij de hogere overheid aan om daar een tunnel voor wandelaars en fietsers te realiseren onder de N456.

 

 

HEROPENEN TRAGE WEGEN

De voorbije bestuursperiode zijn de nieuwe kerkwegels Volpenswege- Kerkstraat, Tereekschenkerkwegel, de verbinding Oude Burggrave- Kluisstraat- Schildekenstraat, Eeksken- Langendam in gebruik genomen.

 

De Vossenwegel en de Langenwegel worden momenteel nog afgewerkt.

Dit zijn mooie verwezenlijkingen en we willen dit goede werk verder zetten.

 

In de koppelingsgebieden komen er de komende jaren een aantal mooie nieuwe verbindingen voor fietsers. In de praktijk gaat dit om vele kilometers extra fietsverbindingen.

 

Daarnaast zijn voor ons de heropening van volgende trage wegen prioritair:

Gendwegel als veilige fietsverbinding tussen de nieuwe wijk Raphael Suylaan en Hulst;
Burggravenstroomtragelpad: verbinding langs de Burggravenstroom tussen Singel en Spiegelstraat;
Vierhuyzenkerkwegel: verbinding tussen Vierhuizen, Schroonhoek en Wittemoer;
Vierhuyswegel: verbinding tussen Vierhuizen en Wittemoer;
Verbinding Volpenswege- Hooiwege.

 

 

AANMOEDIGEN GEBRUIK OPENBAAR VERVOER

Onze gemeente zal ook in de toekomst blijven tussenkomen voor 22% in de prijs van de abonnementen voor openbaar vervoer bij de Lijn en bij de NMBS.

 

We investeren in fietsenstallingen. Aan de fietsenstallingen aan de eindhalte van de tram, het station van Evergem en het station van Sleidinge, komt er camerabewaking.

 

Ter beschikking stellen van huurfietsen.

 

Samen met het projectbureau Gentse Kanaalzone zullen we een dossier starten om op termijn ook personenvervoer langs de spoorweg 58 mogelijk te maken (Zelzate- Rieme- Doornzele- Kerbrugge).

ONDERHOUD OPENBAAR DOMEIN

VOETPADEN

De voorbije jaren is 500 000 EUR per jaar besteed aan het onderhoud en het herstel van voetpaden (zo zijn de voetpaden in ondermeer de dorpskern van Evergem, de bomenwijk in Kerkbrugge- Langerbrugge, de viswijk in Kluizen en de bomenwijk in Ertvelde vernieuwd).

De komende bestuursperiode wil N-VA die inspanningen verder zetten.

 

Prioritair zullen de voetpaden in de Cardijnwijk in Sleidinge, de wij k Guido Gezelle- Hugo Verriest- Albrecht Rodenbach in Ertvelde, Oostveldstraat en de voetpaden in Kluizendorp worden aangepakt.

 

Bij de inrichting van het openbaar domein zal er telkens bijzondere aandacht zijn voor onze inwoners die minder mobiel zijn.

 

VERVANGEN OPENBARE VERLICHTING

De voorbije jaren zijn jaarlijks 150 openbare verlichtingspalen in slechte staat stelselmatig vervangen door nieuwe verlichtingspalen en armaturen met LED- verlichting.

 

Dergelijke duurzame investeringen zijn goed voor het milieu en zorgen voor een dalend energieverbruik.

 

N-VA zal die inspanningen ook de komende jaren verder zetten.

 

WATER

Aanpak van de gemeentelijke vijvers (gemeentehuis Evergem, kasteeldomein Wippelgem, vijver Elslopark, vijver Reigerstraat, pastorij Ertvelde).

 

AANPAK VAN ZWERFVUIL

Groeiend aantal zwerfvuilpeters en – meters (44 in 2017 tegen 34 in 2014).

Samen met vrijwilligers, verenigingen, scholen en horeca. “Samen voor een propere gemeente”.

Actieve handhaving met camera’s.

 

Afvalbeleid. Aparte GFT- inzameling (groente-, fruit- en tuinafval).

KLIMAATACTIEPLAN EN DUURZAAMHEID

CO²- uitstoot periode van 2011 tot 2014: gemeentelijk gebouwenpark (-9%), openbare verlichting (-13%), wagenpark (-7%) (1 personenwagen, 3 bestelwagens en 2 vrachtwagens op CNG).

We bouwen een klimaatreflex in over alle diensten door de inbedding van de SDG’s in het gemeentelijke beleidsplan.

 

- Meer zonnepanelen op gemeentelijke daken (onder andere sportcentrum Hoge Wal, sporthal Evergem, nieuw woonzorgcentrum Ter Caele);

 

- 5 oplaadplaatsen voor elektrische wagens en fietsen (minstens sportcentrum Hoge Wal, sporthal Evergem, Muzenhoek (parking Cultuurcentrum), station Evergem en station Sleidinge).
 

- blijven vervangen van 150 OV- palen per jaar door LED- verlichting.

- terughoudend met nieuwe OV- palen, slimme LED- verlichting.

- energiezuinige gebouwen.
- ecologisch beheer van wagenpark en patrimonium.

- stimuleren van werknemers om met de fiets naar het werk te komen.

- ethisch beleggen (meer dan 60% van de lange- termijn- beleggingen zijn duurzaam).

- doordacht omgaan met (her)gebruik van water, verharden oppervlaktes en waterinfiltratie.

- sociale tewerkstelling.

- verder zetten van de stedenband met Guaranda.

RUIMTELIJKE ORDENING

Door onze gunstige ligging en uitgebreide dienstverlening is Evergem een aantrekkelijke gemeente om te komen wonen.

Om onze dienstverlening op peil te kunnen houden, bijkomende problemen op vlak van mobiliteit te vermijden en onze dorpskernen leefbaar te houden, is het een absolute voorwaarde dat we niet te snel groeien.

 

We willen dit doen door een mix van maatregelen:

 

- gefaseerd aansnijden van woongebieden (enkel in de dorpskernen).

 

- geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden meer ontwikkelen.
 

- een aantal woonuitbreidingsgebieden schrappen (Schildeken, Kramershoek, maar ook Keizersgoed, Wurmstraat Holstraat, Vierlinden, Belzeelsestraat, samen meer dan 50 hectaren).

 

- kwalitatieve groene omgeving in dorpscentra behouden en realiseren via een ruimtelijk uitvoeringsplan (openstellen pastorijtuin Sleidinge, pastorijtuin Ertvelde, …):

 

- het aantal appartementen in Evergem (1,8% van de woningen) is nog steeds heel laag in vergelijking met het Vlaams gemiddelde (4,7% van de woongelegenheden). We willen dit zo houden door de plaatsen waar in onze gemeente meergezinswoningen kunnen komen verder te beperken in ons gabarietenplan. Voor sociale woningbouw sluiten we meergezinswoningen volledig uit.

 

- RUP Rieme (omgeving van de kerk, eventueel stationsgebouw, ontmoetingscentrum, bedrijvigheid Mervielde, Callemansputtestraat);

 

- RUP recreatie Sleidinge (voetbal en volkssportinfrastructuur/ ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen voor de buurt);

 

- RUP kwaliteitsvol groen in de dorspkernen;

 

- Stimuleren starterswoningen, co- housing, kangoeroewonen, …

RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

- Bedrijventerreinen beschikbaar (regionaal bedrijventerrein Rieme Noord nog 85 hectaren, Kluizendokken nog 190 hectaren, Grote Nest nog 40 hectaren);

 

- Lokale bedrijventerreinen Rieme- Noord (10 hectaren) / Bentexsite Hooiwege (3 hectaren) / Campina- site (4 hectaren) (ruimte voor ondernemen maar voorwaarden).

 

- Openstellen van de SPE- weg langs de ringvaart richting Meulestede voor economisch verkeer;

 

- vacatures bedrijven op Evergems grondgebied zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke website;

 

- organisatie van een jobbeurs, ook voor studenten;

 

- invoeren van handelsstraten, conversie van woonhuis naar winkelruimte vlotter laten verlopen;

 

- leefbare kernen: terrassenplan, groen in dorspkernen behouden en meer openstellen, geen uitbreiding van het aantal nachtwinkels, behoud van het parkeerbeleid;

 

- verder promoten van de E- bon; eigentijdse en sfeervolle kerstverlichting;

 

- landbouw;

behoud van het aantal hectaren vruchtbare landbouwgronden;

gronden die anders ingekleurd zijn in afwachting van realisatie blijven gedogen voor landbouwgebruik (bv. Engelenhof);

door het plaatsen van tractorsluizen landbouwverkeer toelaten langsheen bepaalde trage wegen;

goed onderhoud en ruimen van waterlopen, inspectie op ratten en ongedierte;

subsidie voor kleine landschapselementen als groenscherm langsheen de R4;

POLITIE EN VEILIGHEID

88% van onze inwoners voelt zich zelden of nooit onveilig, dat is beter dan het Vlaams gemiddelde waar 83% aangeeft zich zelden of nooit onveilig te voelen.

 

- we willen de politiecapaciteit uitbreiden om ook in de toekomst de prioritaire opdrachten rond inbraken, drugs (preventie én repressie, zowel naar gebruikers als naar dealers), verkeersveiligheid (met bijzondere aandacht voor alcohol en drugs in het verkeer, zwakke weggebruikers, snelheid, vrachtverkeer in woonkernen, overlast en intrafamiliaal geweld) het hoofd te kunnen blijven bieden.

 

- we investeren als politie in nieuwe technologieën. Uitbouw van een vast cameranetwerk aan de toegangswegen als schild rond onze gemeente, via het nationale ANPR- netwerk (nummerplaatherkenning).

 

- aanschaf van slimme mobiele ANPR- camera’s om politiewagens mee uit te rusten (die mobiele camera’s kunnen dan overal in de gemeente ingezet worden waar nodig).

 

- uitbouw van de lokale integrale veiligheidscel om mogelijke vormen van radicalisering te herkennen en te bestrijden.

 

- in de strijd tegen inbraken zetten we ook verder in op de ondersteuning van de buurtinformatienetwerken (BIN).

 

- we behouden de gemeenschapswachten om een aantal opdrachten over te nemen van operationele politiemensen (fietscontroles, fietslabelen, huisnummers, afwezigheidstoezicht, diefstalpreventie- advies, …).

 

- camerabewaking aan eindhalte tram en aan fietsenstallingen treinstations;

SOCIAAL BELEID

Het sociaal beleid van onze gemeente is streng maar rechtvaardig.

We zijn solidair met wie onze steun echt nodig heeft.

Geen rechten zonder plichten.

Wie financiële steun ontvangt van het lokaal bestuur, willen we in de toekomst gemeenschapsdienst laten doen (zwerfvuilacties, openbare netheid, …).

Financiële steun en personeel van OCMW’s moeten maximaal ingezet worden voor lokale sociale noden zoals ouderenzorg en armoedebestrijding.                                                                           We verminderen het aantal plaatsen voor asielzoekers.

 

 

NIEUWBOUW WOONZORGCENTRUM TER CAELE

Als gemeente blijven we inzetten op een kwaliteitsvolle publieke zorg.

Het woonzorgcentrum Ter Caele is verouderd en zullen we vervangen door een nieuwbouw.

We stellen vast dat in de praktijk veelal mensen met een hoog zorgprofiel in onze woonzorgcentra terecht kunnen.
Als gemeente maken we ook de verdere realisatie van serviceflats en assistentie- woningen mogelijk.

Een nieuw beleidsinitiatief is het inrichten van CADO: kleinschalige dagopvanginitiatieven voor senioren.

 

SENIORENBELEID

We willen een kader aanbieden waarin senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Vanuit het lokaal dienstencentrum bieden we niet alleen in Evergem- centrum maar ook in de andere deelgemeenten vorming en activiteiten aan voor senioren.

 

Succesvolle projecten en initiatieven als ouder worden in je buurt, de babbelbus, project BPost voor 80- plussers over de ganse gemeente, mantelzorgpremie en mindermobielencentrale worden bestendigd.

 

PERSONEN MET EEN BEPERKING

Personen met een beperking zijn in Evergem vertrouwd in het straatbeeld. Zorginstellingen als Den Dries en Obra Baken willen graag naar buiten treden.

 

Een nog sterkere samenwerking met de zorginstellingen op onze gemeente.

We denken hierbij aan de woon- en zorgcentra, Den Dries, Obra- Baken, PC Sleidinge…        Het doet deugd om mensen met een beperking te zien genieten op Rock for Specials, bij het open houden van de wereldwinkel of het onderhouden van de looppiste, het samen met buurtbewoners tot stand brengen en onderhouden van een buurtpleintje… of bij de vele andere activiteiten die ze samen met inwoners van onze gemeente doen. Inwoners met een beperking zijn vertrouwd in ons straatbeeld. Op vlak van inclusie is Evergem ongetwijfeld een voorloper in Vlaanderen. Het zou fijn zijn mochten in de toekomst mensen met een beperking samen met ons een cafétaria kunnen uitbaten van een sporthal, ontmoetingscentrum of het kasteeldomein.

 

Het pas opgestarte dorpspunt door Obra Baken in de kerk en pastorij van Langerbrugge is een mooi voorbeeld van een buurtversterkend initiatief.

 

SOCIALE WONINGBOUW

Inzake sociale woningbouw vinden we een sociale mix belangrijk.
 

We willen wel het sociaal bindend objectief behalen, maar ook niet meer.

Binnen die context is er voor N-VA nog ruimte voor een beperkte uitbreiding van de sociale woningbouw via Volkshaard Oostveld.

 

We willen geen sociale meergezinswoningen en vragen in een toewijsreglement voorrang voor inwoners die hun woonplaats reeds geruime tijd in onze gemeente hebben.

 

 

 

ARMOEDEBESTRIJDING

De armoedecijfers in Evergem zijn beter dan het Vlaams gemiddelde (2 leefloners per 1000 inwoners in Evergem, Vlaams gemiddelde 5,7 leefloners per 1000 inwoners).

 

Met een mix van maatregelen willen we ook in de toekomst de armoede in onze gemeente beperken: blijvende samenwerking met en ondersteuning van onderlinge hulp, oprichten van een sociale kruidenier, verder inzetten op sociale participatie, budget kinderarmoede verder verhogen, buurtgerichte werking om kwetsbare inwoners sneller te leren kennen en mogelijks vroeger te begeleiden en ondersteunen.

 

We willen de drempels naar participatie in de vrije tijd (sport, cultuur, jeugd, …) verlagen.

 

ONDERWIJS

We willen over de netten heen het ruime aanbod van kleuteronderwijs (1482 kinderen) en lager onderwijs (2440 kinderen) behouden.

 

We bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs aan voor ons eigen gemeentelijk net, maar werken in het kader van het flankerend onderwijs ook uitstekend samen met de scholen van het vrije onderwijs en het gemeenschapsonderwijs.

Dit gebeurt op verschillende beleidsdomeinen (voor- en naschoolse kinderopvang, mobiliteitsweek, cultuuraanbod, bibliotheek, sport, gebruik recyclagepark, jeugd…).

 

Investeringsdossier GBS Evergem: uitbreiding volgens het concept brede school, met inbegrip van de uitbreiding van de sportinfrastructuur.

 

GBS Sleidinge: aankoop gronden van Volkshaard (samen 1 hectare) met het oog op de toekomstige uitbreiding van de school en de sportinfrastructuur.

VRIJE TIJD

JEUGD

- eigen aanbod kinderopvang, een eigen vrijetijds- en speelaanbod (speelpleinwerking, jef- activiteiten, speelruimte, speelstraten) en het ondersteunen van het jeugdwerk.

Huis van Jef (mooi gebouw met een mooie buitenspelruimte op een mooie locatie site Hoge Wal).

 

-uitbreiden van het aanbod voor jongeren van 12-18 jaar.

 

- N-VA is bereid om een jeugdhuis of jeugdzaal te realiseren, waarbij de uitbating gebeurt door een groep jonge geëngageerde vrijwilligers;

 

- jeugdlokalenbeleid. Ondersteuning dossier KLJ Sleidinge door aankoop gronden, renteloze lening en 50 000 EUR subsidie.

 

- ondersteuning jonge gezinnen door eigen aanbod dienst opvanggezinnen (0-2,5 jaar) en behoud kwaliteitsvolle voor- en naschoolse kinderopvang (2,5- 12 jaar) van 7 uur tot 18 uur.
 

- speelpleinwerking aantrekkelijker maken door volwaardige vakantiejob.

 

- verhogen jaarlijks budget van 50 000 EUR naar 75 000 EUR voor onderhoud en vervanging van de speeltuigen op de 31 gemeentelijke speelpleinen en om het aanbod natuurlijk spelen uit te breiden op kasteeldomein en in de koppelingsgebieden.

 

- inclusief jeugdbeleid (kinderen met een beperking moeten kunnen deelnemen aan het aanbod van de jeugddienst, speelpleinwerking en jeugdbewegingen).

 

 

SPORT

Door de bevolkingsgroei en de groeiende Evergemse sportverenigingen is de druk op de huidige sportinfrastructuur groot.

 

- Zowel in het dossier GBS Evergem als dossier GBS Sleidinge voorzien we een substantiële uitbreiding van de oppervlakte overdekte sportinfrastructuur.

 

- Nieuw zwembad. De vernieuwing van de badkuip van het huidige zwembad is noodzakelijk.

N-VA kiest voor een nieuw zwembad waar de zwemoppervlakte groter zal zijn dan het huidige bad en we voorzien naast dit sportbad ook een aparte zwemruimte voor kleine kinderen en watergewenning.

 

- RUP recreatie Sleidinge (met overdekte ruimte voor volkssportinfrastructuur).

 

- overdekte volkssportinfrastructuur.

 

 

BIBLIOTHEEK

De vernieuwing van de hoofdbibliotheek in Evergem in 2014 heeft aan onze gemeentelijke bibliotheek een boost gegeven.

Momenteel gaat 42,6% van de Evergemnaars regelmatig naar de bib, waar het Vlaams gemiddelde 35% is.

De bib is meer dan enkel een plek waar men boeken kan lenen. Naast het verder blijven aanbieden van een mooie collectie (100 000 EUR/jaar) is de bib ook een plaats om ontmoeting tussen mensen te stimuleren en de sociale cohesie te versterken via allerhande initiatieven en activiteiten.

Bibliotheek verder stimuleren als studeerplaats voor jongeren.

 

 

CULTUUR

In cultuurcentrum Stroming willen we het huidige indrukwekkende aanbod aan podiumactiviteiten, familievoorstellingen en schoolvoorstellingen behouden.

Ook derden moeten in de toekomst in Stroming kunnen blijven optreden.
De geslaagde herinrichting van de cafétaria maakt van Kultuurkaffee Stroming een fijne ontmoetingsplek.

De nieuwe filmzaal cinema Westside is met groot enthousiasme onthaald.

 

Vanaf 1 januari 2019 verhuren we de gemeentelijke culturele infrastructuur (koetshuis kasteel van Wippelgem, ontmoetingscentrum Cardijnwijk, ontmoetingscentrum De Lieve, ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle, oud gemeentehuis Ertvelde) ook aan particulieren en bedrijven.

 

Drempels naar cultuurparticipatie verlagen. Cultuur in de brede zin van het woord (muziek, film, toneel, tentoonstellingen, dans, …) zorgt voor verbinding tussen mensen (sociaal, etnisch, godsdienstig, …). Cultuur in groep is samen- leven, het zorgt voor een gevoel erbij te horen. De schoonheid van cultuur geeft kwaliteit aan het leven. We willen de drempels naar cultuurparticipatie verder verlagen. Als N-VA zullen we extra inspanningen doen zodat al onze inwoners van cultuur kunnen genieten.

 

 

BEHEERSPLAN KASTEEL VAN WIPPELGEM

Het kasteeldomein is nu al een prachtige locatie om huwelijken en jubilea te laten plaats vinden.

Maar het kasteeldomein biedt nog zoveel extra mogelijkheden.

De komende jaren zullen we het beheersplan gefaseerd realiseren.

We breiden de parkfunctie uit met 3 hectaren extra bos.

Er komt een evenementenweide, een kinderboerderij en een losloopweide voor honden.

Het domein van 27 hectaren biedt bovendien heel wat mogelijkheden voor groene recreatie: wandelpaden, fietspaden en een joggingparcours.

Aanleg van een boomgaard met oude fruitrassen. Educatief programma voor scholen (onder andere verwerken fruit tot taart en vruchtensappen).

 

EEN WARME GEMEENTE

 

Ontmoeting is de beste manier om veiligheid en samenhorigheid te bevorderen.

 

De voorbije jaren evolueerde Evergem verder naar een gezonde en bruisende gemeente

We ondersteunen grote sensibiliserende acties als Levensloop en Kom op tegen Kanker en willen dit in de toekomst ook blijven doen.

Samenwerken met het Rode Kruis, hartveilige gemeente, EHBO- training.

 

We ondersteunen vernieuwende, artistieke en gemeenschapsvormende projecten.

Sfeervolle kerstverlichting.

Het kasteeldomein biedt mogelijkheden voor initiatieven als een ijsschaatspiste en een lichtfestival.

 

We verhogen het budget voor subsidies aan dorpskermissen, de wijkkermissen en de buurtinitiatieven alsook de subsidie voor de culturele verenigingen nog eens met 25%.

 

Ontmoetingscentrum Rieme. De parochiezaal van Rieme is verouderd.

In overleg met de school en de lokale verenigingen zoeken we binnen het RUP Rieme naar de geschikte plaats om een nieuw ontmoetingscentrum voor Rieme te realiseren.

 

De gemeente legt een databank voor vrijwilligers aan om organisaties, verenigingen en vrijwilligers met elkaar te verbinden.

 

Participatie. Jaarlijks budget voor ondersteuning van vernieuwende gemeenschapsvormende projecten.

Meer betrekken van de inwoners bij het uitdenken en het uitwerken van projecten (speelpleintjes, dorpskernhernieuwing, beheersplan kasteel, …).

Ook in de toekomst onze medewerkers minder van op de bureau voorstellen uitwerken, meer ter plekke gaan, naar inwoners luisteren en hen bevragen.